Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017

Formand Chris Kromann bød velkommen til de 24 fremmødte, specielt til vort æresmedlem Hans Jessen samt HB medlem Inger Allan og Halvor AP fra Svendborg afd. og Carsten Pedersen fra Fyns Stift.Bragte en hilsen fra forbundsformand Anders Laursen, som var blevet syg og ikke kunne være med. Også velkommen til afdelingens revisor Erik Holm fra ReviFyn, som løbende holder styr på afdelingens regnskaber, og som i det hele taget er behjælpelig med råd og vejledning i mangt og meget.

Musik skal der også til, så vi har engageret Marimba-spilleren Kai Stensgaard, som vil underholde efter generalforsamlingen.

Derefter gik man over til dagsordenen:

 1. Valg af dirigent. Chris foreslog Carsten Pedersen fra Fyns Stift, som blev valgt.
 1. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. Dagsordenen blev godkendt.
 1. Bestyrelsens beretning v/ formanden.

Vi er i dag 313 medlemmer. Beretningen er som sædvanligt delt i 3 hovedafsnit:

1) Afdelingens samarbejdsrelationer

2) Afdelingens medlemsservice

3) Afdelingen og Forbundet.

Ad 1) Afdelingens samarbejdsrelationer

ROCK: kontakten til rockmiljøet fungerer bedst gennem afdelingens stærke relationer til Kansas City, som vi ønsker at beholde et tæt forhold til, selv om direktøren Thomas Aarup valgt at forlade bestyrelsen i efteråret. Vor faste støtte på 10.000 er givet godt ud.

Vi har også støttet de gamle rockere gennem foreningen ”Rock med Rynker”, som via DMFs ophavsmidler har fået bevilget 10.000 kroner til en koncert på Amfiscenen.

Chris var også til stede med PR-materiale ved havnekulturfestivalen i maj.

FOLK: Vi har bevilget et sponsorat til årets HCA-prisuddeling, nemlig Harald Haugaard trio.

Sidste år havde vi givet støtte til singer-songwriterne. I år har vi – i samarbejde med DMF-afdelingerne i Sydjylland: Sønderborg, Haderslev, Sydvestjylland, Trekanten og vi 3 afdelinger på Fyn – gennemført en vellykket koncertsøndag med repræsentanter for DJ, Rap, Electronica o.a. kaldet ”Kick for de smalle genrer”, hvortil vi havde fået bevilget 15.000 kr. fra DMFs ophavsretsmidler. Derudover lagde de afdelinger, som  havde deltagere med 1000 kr. pr deltager; for vores vedkommende ca. kr. 7000.

Billedserie fra koncerten er lagt på afdelingens Facebook-side, ligesom Mads Mazanti fra Musikeren var til stede m.h.p et indlæg i næste nummer.

JAZZ: DMF har massiv støtte fra det odenseanske jazzmusiker-miljø, og afdelingen har med glæde kunnet bevilge 10.000 kr. fra Gramex-midlerne til Foreningen af Fynske Jazzmusikere til kåringen af Årets Fynske Jazzmusiker ved en koncert med TipToe Big Band.

KLASSISK: Symfoniorkestermusikerne har deres egen forening, så vores kontakt med dem er begrænset. Men i lyset af tankerne om at flytte orkestre fra DR og måske endda besparelser kan der meget vel blive behov for en samlet, landsdækkende støtte, og en markering af vores solidaritet på tværs af alle genrer kan blive nødvendig – igen.

SELSKABSMUSIKKEN: Festmusikken finder som sædvanlig sine egne veje. Der er luget grundig ud i bestillingerne, men vi forsøger at skaffe jobs via den fælles fynske musikerportal www.musikfyn.dk sammen med Svendborg og Fyns Stift. Vi er glade for, at FS-medlem Rene Setling styrer denne udmærkede service, som er åben for alle medlemmer på tværs af genre.

MUSIKSKOLERNE: Vi har desværre stadig ikke meget kontakt til kolleger, der arbejder på musikskole. Derfor den sædvanlige appel om, at en musikunderviser ville være endog meget velkommen i bestyrelsen.

Ad 2) Afdelingens medlemsservice

MEDLEMSVEJLEDNING OG SAGER. Ingen sager af betydning i år. Vi henviser de fleste til forbundets jurister.

KURSER: Vores fynske samarbejde gav os mulighed for at etablere et kursus i lyssætning. Formand Carsten Pedersen fra FS havde på fælles vegne søgt og fået Gramex-midler til dette. Chris deltog med stort udbytte. I øvrigt arrangerer vores kursusafdeling nu kurser i samarbejde med konservatoriet, hvilket er en oplagt mulighed for tættere kontakt mellem DMF og Kons.

FYN-SAMARBEJDE: De 3 fynske afdelinger har stadig tæt kontakt, og vi har stadig et medlem af HB, som skal vælges blandt fynske kandidater.

Vi har foretaget en fælles annoncering i Fyns nye event-magasin FYN LIVE, som omdeles til alle fynske husstande 4 gang årligt og omtaler alle musik-arrangementer og koncerter på Fyn.

Forbundet har foreslået nye grænseskel ved indplacering af nye medlemmer efter postnummer. Det har vi taget ad notam, selv om ethvert medlem stadig kan blive medlem af den afdeling, vedkommende ønsker.

DMF-SYD-SAMARBEJDE:

De sydjyske og fynske afdelinger: Haderslev, Sønderbor, Sydvestjylland, Trekanten, FS, Svendborg og Odense har gennem flere år haft et frugtbart samarbejde.

Jeg har fået et fin aftale i stand med ErhvervsAkademiLillebælt, som med 3.500 studerende også arbejder med videoproduktion. Tilbuddet omfatter 3 scenarier: 1) hvor musikerne (solo-duo) kommer til skolens videostudie og får lavet en optagelse/præsentationsvideo efter eget ønske. 2) Optagelse af sceneoptræden. 3) Den helt store professionelle optagelse for bands med lyssætning, flere kameraer osv.

Det er mit håb, at vi i DMF Syd samarbejdet kan finde en tilskudsmodel med ansøgte gramexmidler.

MUSIKERNES HUS:

Vi plejer at sige, at vi lever af vores ejendom. Vi har skiftet lidt ud blandt lejerne men har stadigvæk stabile, gode folk i lejlighederne, som helt sikkert skal få økonomien i Musikernes Hus på overskudskurs igen.

FACEBOOK

Vores elektroniske platforme fungerer efterhånden udmærket.

MIT DMF:

Den nye medlemsregistrering ”Mit DMF” på forbundets hjemmeside er en velkommen og overskuelig registrering. Korrekte e-mail adresser bliver et vigtigt redskab i en nødvendig besparelse på den fremtidige kommunikation.

JULEKURVE:

Også i år har vi ansøgt, og fået bevilget 6 stk. julekurve til uddeling blandt ældre medlemmer samt til afdøde bestyrelsesmedlem Palle Olsens enke Merete. Vi vil for øvrigt appellere til jeg om at give os en melding, hvis i mener at en kollega er i en svær økonomisk situation, som kan berettige til tildeling af en julekurv.

JUBILÆUM OG FØDSELSDAGE:

Vores bestyrelsessuppleant Preben Glue fyldte 70 år den 17. maj. Hans Jessen og formanden deltog i en festlig reception med et par gode flasker vin fra afdelingen.

Vi har 5 25 års jubilarer: Niels Ebbe Danielsen, Hans Mydtskov, Jorge Degas, Marina Skuratovskaja, Valentin Poulsen.

Ad 3) Afdelingen og Forbundet.

TM-MØDER:

Det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand blev afholdt i juni. Her fra Odense deltog Stina Bekker, Thomas Aarup og formanden. Mødet blev naturligt nok præget af den forestående kongres.

KONGRES 2016:

Der var for første gang i 24 år kampvalg til formandsposten. Anders Laursen vandt dog valget med overbevisende flertal.

Der skulle også vælges hovedbestyrelse, hvor en vis udskiftning fra ældre til yngre medlemmer lover godt for DMFs fremtid. Der blev også, som noget nyt, valgt både en 1. og en 2. næstformand.

HB implicerer stadig et medlem valgt på Fyn. Her var der kampvalg mellem Inger Allan, formand Svendborg og Thomas Aarup, bestyrelsesmedlem Odense. En post som Inger Allan vandt. Der vælges tillige 2 suppleanter fra Fyn. Her blev vores næstformand Stina Bekker valgt som 1. suppleant og formanden for FS Carsten Pedersen valgt som 2. suppleant.

På opfording fra formanden kunne Inger Allan fortælle, at der afholdes 3 HB-møder årligt, samt 1 FU-møde (hvor Inger også er med) månedligt.

MUSIKEREN:

Ikke meget om bladet, som fungerer godt med tematiserings-konceptet. Så hermed viderebringer jeg en appel fra redaktionen: hvis I skulle have en god ide til et tema, eller har viden om fagrelevante kulturbegivenheder, er I mere end velkomne til at kontakte Musikeren direkte.

TAK TIL BESTYRELSEN

Så har jeg blot tilbage at sige tak til bestyrelsen for god og engageret samarbejde. Bestyrelsen fungerer rigtig godt.

Desværre har Thomas Aarup trukket sig fra bestyrelsen lige efter kongressen p.g.a. for stor arbejdsbyrde. Vi siger tak for indsatsen og fortsætter det gode samarbejde med Kansas City.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne: Stina Bekker, som bestyrelsen har valgt som næstformand. Tak til Mogens Westermark og Ole Beldgaard. Tak til Erik Lysholm, som med engagement har overtaget Thomas’ plads i bestyrelsen, og tak til Preben Glue, som altid træder til, når det er påkrævet.

Tak også til vores kritiske revisorer Asger Bondo og Niels Chr. Resting og tak til suppleanten Hans Jessen samt til vores revisionsfirma ReviFyn ved revisor Erik Holm, som er foreningen en god mand og en stor hjælp for mig i den daglige administration.

Herefter blev bestyrelsens beretning sat til debat. På spørgsmål fra salen om det nye Odeon fortalte formanden, at man er opmærksom på mulighederne for dialog.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

 1. Fremlæggelse af regnskabet ved revisor Erik Holm, ReviFyn.

Erik Holm gennemgik det reviderede og underskrevne regnskab, som remviste et underskud på kr. 67,237,57 mod forrige års overskud på kr. 32,974. Forskellen skyldes især husets drift. Der har været en spildevandsudgift på ca. 50.000 (hvoraf det halve er afgifter), mens status ligger stabilt på ca. 300.000 kr. Husets dagsværdi er ca. 4,1 mio kr, d.v.s. Vi har en egenkapital på ca. 3 mio. På spørgsmål fra salen orienterede formanden om planer om at opsætte vandmålere.

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.

 1. Indkomne forslag.

Formanden fremsatte forslag til vedtægtsændring i standartlove for Dansk Musiker Forbunds afdelinger for Odense Afdeling:

Punkt 9: Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker af formanden pr. post eller e-mail og gennem forbundets medlemsblad.

Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Motivation:

 • Generalforsamlingsindkaldelse via e-mail – i fald e-mail adresse er tilgængelig – vil betyde en billigere, hurtigere og mere stabil indkaldelse
 • Da forslag til behandling på generalforsamlingen iflg. Nuværende love skal indsendes til bestyrelsen inden 8 dage, er en udsendelsesfrist for indkaldelsen på 14 dage nødvendig.

Forslaget blev vedtaget som praksis, men kan først træde i kraft efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.

 1. Fastsættelse af lokalkontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret lokalkontingent, hvilket blev vedtaget.

 1. Valg af formand. På valg Chris Kromann. Chris Kromann blev genvalgt.
 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg Mogens Westermark og Ole Beldgaard Larsen. Ole Beldgaard ønskede at trække sig. I stedet blev Brian Jensen valgt.
 3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Jakob Larsen og Ole Beldgaard Larsen blev valgt. Formanden meddelte, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
 4. Valg af kritisk revisor: På valg Niels Chr. Resting, som blev genvalgt.
 5. Valg af revisorsuppleant. Hans Jessen blev genvalgt.
 6. Da ingen ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse, og forsamlingen udbragte et leve for Afdelingen, hvorefter man gik over til buffeten, og Kai Stensgaard underholdt på Marimba og Aluphon.

Referent Erik Lysholm

GF Referat 2017

Permanent link til denne artikel: http://dmfodense.dk/referat-af-generalforsamling-2017/